Huisregels en AVG

Huisregels HSV de Oase


Parkeren: langs de weg, uitsluitend aan de zijde van het trainingsveld, dan blijft er voldoende ruimte over voor het eventuele (zware) verkeer wat bij de tuinder moet zijn. Niet voor het woonhuis naast het trainingsveld parkeren. Aan weerszijden van de ingang van de vereniging is een parkeerstrook welke is aangegeven door borde. Leden mogen hier niet parkeren. Deze parkeerstrook is uitsluitend bestemd voor medewerkers die middels een parkeerkaart toestemming hebben hun auto daar te parkeren. Zie foto hieronder.

Uitlaten: niet de hond uitlaten voor het woonhuis, ook niet op het gras tussen het woonhuis en de kantine. Uiteraard ook de hond niet uitlaten op ons eigen terrein. Aan de overkant van de weg, langs de sloot, is voldoende gelegenheid de hond uit te laten. Aan het eind van de weg, over de brug, is een weg waar men ook met de hond kan wandelen. Aan de linkerzijde van de weg liggen akkers. Hier mogen de honden niet op, ook niet wanneer het hek open staat. Aan de rechterzijde van de weg is voldoende ruimte.

Afmelden: cursisten dienen zich bij verhindering altijd af te melden. Bij de instructeur (telefoonnummer in het clubblad) of via het nummer van het trainingsveld (06-28986552).

Iedereen die aan de trainingen bij HSV de Oase deelneemt, dient een toereikende W.A. (Wettelijke Aansprakelijkheid) Verzekering te hebben waarin de hond is opgenomen.

Iedere cursist dient er zorg voor te dragen dat de hond voldoende geënt of via een titer bepaling voldoende beschermd is en vrij van ziekten.

De eigenaar is altijd verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar hond.

Voor de aanvang van de trainingen en tijdens de training is het gebruik van alcohol verboden.

Tijdens de training wordt er niet gerookt.

Mobiele telefoons dienen tijdens de training uit te staan.

U dient op tijd aanwezig te zijn voor de training.

Zorg dat de hond voor aanvang van de training goed is uitgelaten. Mocht er een 'ongelukje' gebeuren op het trainingsveld, dient dat onmiddellijk te worden opgeruimd. Er is hiervoor materiaal aanwezig.

De hond dient op het trainingsveld altijd aangelijnd te zijn, tenzij de instructeur anders bepaalt.

De instructeur bepaalt het oefenprogramma van de training. Mocht er iets zijn waar u het niet mee eens bent of heeft u vragen dan kunt u zich wenden tot uw instructeur, tot de coördinator of tot een bestuurslid.

Eenieder dient zorg te dragen voor goed trainingsmateriaal, dat wil zeggen een goede halsband of een goed tuig, een lijn van ca. 1.20 mtr. tot 1.50 mtr. en een speeltje en beloningsbrokjes.

Het gebruik van prikbanden, ook wanneer deze met de punten naar buiten worden gedragen, is te allen tijde verboden.

Zet honden niet te dicht bij elkaar vast, loop ook niet te dicht langs andere honden.

Bij loopsheid dient u uw hond thuis te laten (minimaal 3 weken).

Bij het hebben van- of vermoeden van kennelhoest bij hond graag de vereniging inlichten zodat anderen gewaarschuwd kunnen worden. Kennelhoest is uitermate besmettelijk, geef uw hond alleen water uit een eigen drinkbak. Bij het hebben van- of vermoeden van kennelhoest dient de hond minimaal 3 weken thuis te blijven.

Bij loopsheid of ziekte van de hond dienen cursisten van de Opvoeding- en EG groepen zonder hond bij de lessen aanwezig te zijn. Dit om te voorkomen dat u achter raakt op het trainingsschema. De diverse onderdelen van de training dienen immers thuis te worden geoefend.

Tijdens vakantie, ziekte, loopsheid, afgelastingen van trainingen door een flyball-toernooi of andere evenementen of overmacht door weersomstandigheden dient de contributie doorbetaald te worden.

Het zich op het terrein van HSV de Oase bevinden van personen of zaken is geheel voor eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van de vereniging is uitgesloten.

Het Bestuur

Privacy policy (AVG)

PRIVACY POLICY (AVG)

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hondensport vereniging de Oase (hierna Hsv de Oase) verwerkt van haar donateurs, cursisten, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Als je deelneemt aan een cursus bij Hsv de Oase, of om een andere reden persoonsgegevens aan Hsv de Oase verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Hondensport vereniging de Oase, Bolnesserkade 860, 3077 CZ, Rotterdam, 0628986552 , KvK 40347164. De ledenbeheer/eigenaar is bereikbaar via secretariaat@hsvdeoase.nl

2. Welke gegevens verwerkt HSV de oase en voor welk doel

2.1 In het kader van de inschrijving voor deelname aan een cursus en/of workshop worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam b) adresgegevens eventueel postadres c) telefoonnummer, e-mailadres,

2.2 HT REO verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de lessen en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Hsv de Oase;
c) je naam wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Hsv de Oase en je te informeren over de ontwikkelingen van Hsv de Oase.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Hsv de Oase kan je naam en e-mailadres gebruiken om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Hsv de Oase te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens voor de mailing van de nieuwsbrieven maakt Hsv de Oase gebruik van diensten van derden, de zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.

3. Bewaartermijnen

Hsv de Oase verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Hsv de oase passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Via de ledenadministratie van Hsv de Oase kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Hsv de Oase zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Als je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Als je klachten hebt over de wijze waarop Hsv de Oase je persoonsgegevens verwerkt of je
verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de ledenadministratie.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan
secretariaat@hsvdeoase.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij
adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.